Bilans - wersja archiwalna


Załączniki zawierają:

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. (w złotych) oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (w złotych)
  • Sprawozdanie z działalności w roku 2019
  • Decyzję w sprawie pokrycia straty 2019
  • Sprawozdanie finansowe 2019 (bezpłatna przeglądarka e-sprawozdań finansowych dostępna pod adresem: https://e-sprawozdania.biz.pl/show/)
  • Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 2019
  • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2019